Monday, May 20th, 2019
Nameday of Lida, Leeda, Lydia, Lidia, Lidie, Lyda, Lydie, Lito, Leto, Lyto