Tuesday, January 26th, 2021
Nameday of Xenofontas, Xenophontas, Xenofon, Xenophon, Xenia

Antigone Christou passes away

Paraskevi Stoupaki passes away

Louis J. Vastardis

Louis J. Vastardis passes away

Milano Leonardis

Milano Leonardis passes away

Omiros Zacharatos

Omiros Zacharatos passes away

Aggerou Kolokithia passes away

Theodora Roula Stergiou

Theodora D. “Roula” Stergiou passes away

Aristotel “Telly” Moumas

Aristotel “Telly” Moumas passes away

George N. Tsiadis

George N. Tsiadis passes away

Nikolaos E. Zois passes away

Stephen M. Pappas

Stephen M. Pappas passes away

Anatoli Konstantinidis

Anatoli Konstantinidis passes away

Spiridoula Macricostas

Spiridoula “Roula” Macricostas passes away

Polixeni Karalis

Polixeni Karalis passes away

Constantine N. Alpohoritis

Constantine N. Alpohoritis passes away

Marcella C. Tsouros

Markella C. Tsouros passes away

Renee Zissios

Renee Zissios passes away

Anestis Tatsis passes away

Rev. Fr. Demetrios S. Katerlis

Rev. Fr. Demetrios S. Katerlis passes away

Helen T. Mavromatis passes away

Bia Xinos

Bia Xinos passes away

Constance Paffas passes away

Mary Angelos

Mary Angelos passes away

Spiros Kokolis

Spiros Kokolis passes away

Thomas Hatzipavlides passes away

Steven G. Chrissos

Steven G. Chrissos passes away

Hope J. Vodantis

Hope J. Vodantis passes away

Valentini Costa

Valentini Costa passes away

Elizabeth Onassis passes away

Jim Frangos

Jim Frangos passes away

Marina Katranis passes away

Kostas Athanas

Kostas Athanas passes away