Friday, March 27th, 2020
Nameday of Filitas, Filiti, Leeda, Lida, Lydia, Lidia, Lidie, Lyda, Lydie, Lito, Leto, Lyto, Makedon, Matrona