Thursday, October 22nd, 2020
Nameday of Averkios
Koula Ellen Christides

Koula Ellen Christides passes away

Vaia Baxevanidis

Vaia Baxevanidis passes away

Odissefs Poursanidis

Odissefs Poursanidis passes away

Kyriakou Michaelides passes away

Nicholas Karas passes away

Athanasios M. Gougolis passes away

Panorea Kotsis passes away

Constantine “Gus” A. Kaffes passes away

Panorea Kavallieratos

Panorea “Penny” Kavallieratos passes away

Constantine “Gus” Constantinou passed away

Metaxia Kousombos passes away

Antonios (Tony) H. Diakatos

Antonios (Tony) H. Diakatos passes away

Sophia Bokas Passes Away

Tula Pulos passes away

George Burlotos

George Burlotos passes away

Athanasios Peltekis passes away

Ioannis Fafalios passes away

Matina Trantas passes away

Angelo Nazirides passes away

Pattie D. Panagos passes away

Artemis Christou passes away

Agoria Siozopoulos passes away

Antigone Christou passes away

Paraskevi Stoupaki passes away

Louis J. Vastardis

Louis J. Vastardis passes away

Milano Leonardis

Milano Leonardis passes away

Omiros Zacharatos

Omiros Zacharatos passes away

Aggerou Kolokithia passes away

Theodora Roula Stergiou

Theodora D. “Roula” Stergiou passes away

Aristotel “Telly” Moumas

Aristotel “Telly” Moumas passes away

George N. Tsiadis

George N. Tsiadis passes away

Nikolaos E. Zois passes away

Stephen M. Pappas

Stephen M. Pappas passes away

Anatoli Konstantinidis

Anatoli Konstantinidis passes away

Spiridoula Macricostas

Spiridoula “Roula” Macricostas passes away

Polixeni Karalis

Polixeni Karalis passes away

Constantine N. Alpohoritis

Constantine N. Alpohoritis passes away

Marcella C. Tsouros

Markella C. Tsouros passes away

Renee Zissios

Renee Zissios passes away

Anestis Tatsis passes away